Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Ninh Bình trong sạch, vững mạnh

Thứ sáu, 16/07/2021

Đảng ủy VKSND tỉnh triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

       Đảng bộ VKSND tỉnh là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ hiện có 55 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy và UBKT Đảng ủy VKSND tỉnh coi trọng và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, cơ quan, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

       Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng đối với công tác xây dựng đảng, Đảng ủy VKSND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, ban hành quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra theo nhiệm kỳ. Hằng năm, căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối và yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, Đảng ủy VKSND tỉnh đã xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của đảng ủy và ủy ban kiểm tra đối với các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ. Tập trung kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên về quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định những điều đảng viên không được làm… Trong hai năm 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy VKSND tỉnh và ủy ban kiểm tra đã kiểm tra đối với 7 chi bộ, 5 đảng viên, giám sát 4 chi bộ và 4 đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành. 

Đảng ủy VKSND tỉnh giám sát chi bộ Phòng 9 về thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh ủy

       Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nhiệm vụ công tác kiểm sát hằng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, không để xẩy ra oan, sai nghiêm trọng, đình chỉ điều tra do không phạm tội, hoặc trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Liên tục các năm từ 2019 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát được UBKT Đảng ủy Khối đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ VKSND tỉnh cũng còn có hạn chế nhất định như: một số đồng chí cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng bộ chưa thực sự quan tâm và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; việc nắm tình hình và đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm đôi khi còn hạn chế...

       Từ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế nêu trên, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới, Đảng ủy VKSND tỉnh xác định tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

       Một là, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của đảng trong tình hình mới, làm cho cán bộ, đảng viên thấy được kiểm tra, giám sát là việc không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng.

       Hai là, công tác kiểm tra, giám sát phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ; phối hợp tốt giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra công vụ của cơ quan.

       Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Tăng cường giám sát theo chuyên đề, trong đó quan tâm đến việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, việc thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy.

       Bốn là, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên, tổ chức đảng vi phạm.

Nguồn: UBKT Đảng ủy Khối