Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đảng bộ Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm, 15/04/2021

Sáng ngày 15/4/2021, Đảng uỷ Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết; đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị; ngoài ra còn có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ và 311 đảng viên Đảng bộ Công ty dự hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự chỉ đạo và truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối quán triệt các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bao gồm các thông tin chung quan trọng về Đại hội; Những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian. Trong đó, tập trung sâu vào 3 chuyên đề:  Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành TW khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;   Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; định hướng, đối với 2 chuyên đề: Những nhận thức, tư duy mới về quốc phòng và an ninh quốc gia, cấp ủy chủ động tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt sau. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực cũng biểu dương sự chủ động của Đảng ủy đã tổ chức hội nghị sớm, nghiêm túc, bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí cũng đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu, triển khai sáng tạo, hiệu quả nội dung của Nghị quyết.

Các đại biểu dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy Công ty đã nhắc nhở, quán triệt việc tiếp thu, vận dụng, triển khai các nội dung, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống của cấp ủy các chi bộ trực thuộc và đảng viên đảm bảo hiệu quả, thiết thực, lựa chọn nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên phù hợp với công việc được giao.

Xuân Quỳnh