Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình: Vững tin trên chặng đường mới!

Thứ tư, 14/07/2021

       Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh và đi vào hoạt động từ ngày 17/7/2019. Đến nay, Đảng bộ hiện có 106 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 54 đảng bộ, 52 chi bộ, 14 đảng bộ bộ phận, 469 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 7.434 đảng viên.

       Sau 02 năm thành lập, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; sự phối hợp công tác của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các huyện, thành ủy trực thuộc tỉnh, trên cơ sở kế thừa, phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ khối đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UV TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, UV UB Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình trao Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

       Với đặc thù là Đảng bộ có nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh; các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động tập trung tham mưu, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và bộ, ban, ngành Trung ương. Những thành tích nổi bật của tỉnh nhiệm kỳ qua đều có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nổi bật là:

        Cấp ủy, tổ chức đảng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để tổ chức thực hiện đạt kết quả; đồng thời chủ động phối hợp tham mưu ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, các đề án, kế hoạch của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

       Cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp đã bám sát quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở đảng theo từng loại hình doanh nghiệp, quan tâm lãnh đạo, phối hợp đề xuất chủ doanh nghiệp nhiều giải pháp thiết thực như: cơ cấu lại tổ chức, bộ máy; đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, tiết giảm chi phí, thu hồi nợ xấu, xử lý rủi ro; điều chỉnh kế hoạch, chiến lược sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, tạo sức cạnh tranh phát triển doanh nghiệp theo hướng xanh, bền vững. Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp nhưng hầu hết các doanh nghiệp trong khối vẫn sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Chi bộ phòng Ngoại vụ, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

        Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt kết quả tương đối toàn diện: công tác chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng được quan tâm triển khai đồng bộ; trình độ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới. Từ khi thành lập đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 99 tổ chức đảng, 85 đảng viên; giám sát 103 tổ chức đảng và 86 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 251 tổ chức đảng, 87 đảng viên; thi hành kỷ luật 62 đảng viên; kết nạp 635 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 717 đồng chí; thành lập mới 07 tổ chức đảng, 05 tổ chức đoàn trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Hằng năm, có trên 95% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; trên 95% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có gần 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Mỹ Hạnh, Tập đoàn Xuân Thành

       Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến bất ổn, phức tạp, khó lường, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, trên chặng đường đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, với quyết tâm chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

       Một là: Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, chương trình trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

       Hai là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

       Ba là: Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo tổ chức đảng thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

       Bốn là: Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý đảng viên.

       Năm là: Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; phát động, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

                             Nguyễn Thị Hồng Hạnh

TUV, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh