Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình
Chào mừng đại hội đại biểu hội cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh

Thứ năm, 02/07/2020

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

       Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) được thành lập theo Quyết định số 1555-QĐ/TU ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình trên cơ sở hợp nhất từ Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; là đảng bộ cấp trên cơ sở với gần 7.300 đảng viên đang sinh hoạt tại 105 tổ chức cơ sở đảng. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành và các doanh nghiệp, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo cấp ủy cơ sở tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò hạt nhân chính trị; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 5/5 chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đề ra. Những thành tích nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ qua đều ghi dấu ấn, sự đóng góp trực tiếp và rất quan trọng của các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao Quyết định thành lập Chi bộ CTCP Đăng kiểm xe cơ giới Ninh Bình

       Với đặc thù là Đảng bộ có nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, trong đó nhiều cơ quan, đơn vị giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị cấp tỉnh. Do vậy Đảng bộ Khối và các cấp uỷ cơ sở xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

       Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh uỷ đã tập trung tham mưu, kịp thời ban hành và triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều chủ trương, định hướng quan trọng có tính chất nền tảng về công tác xây dựng Đảng cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức và xây dựng hệ thống chính trị; nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Triển khai thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp uỷ.

       Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, cấp ủy, tổ chức đảng đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư đặc thù, tạo động lực cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển; trong đó đã tập trung tham mưu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đưa Ninh Bình nằm trong top 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới.

       Chú trọng tham mưu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ tiên tiến, hiện đại; thực hiện tốt công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đưa Ninh Bình là tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu các địa phương có tỷ lệ giải ngân bình quân chung trên 90%. Tham mưu điều hành hiệu quả nhiệm vụ tài chính, ngân sách; quản lý kiểm soát, cân đối thu, chi ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán cũng như các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong nhiều lĩnh vực: thuế, hải quan, tín dụng, ngân hàng, góp phần quan trọng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước.

       Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã tham mưu cho tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, từng bước tham gia xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển đô thị thông minh theo hướng phục vụ người dân, xã hội. Đẩy mạnh thực hiện lộ trình đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình Phát thanh - Truyền hình, báo viết, báo điện tử. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh, góp phần hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực y tế. Chú trọng tham mưu phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo cả về quy mô và chất lượng, góp phần đưa tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

       Tham mưu đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao, nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện TDTT của Nhân dân; đưa Ninh Bình trở thành một trong những tỉnh có phong trào TDTT quần chúng mạnh nhất cả nước. Tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động quảng bá, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Ninh Bình. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

       Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

       Cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp đã bám sát quy định chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình doanh nghiệp; quan tâm lãnh đạo, phối hợp đề xuất chủ doanh nghiệp nhiều giải pháp điều chỉnh kế hoạch, chiến lược sản xuất, kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; cơ cấu lại tổ chức, bộ máy; đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, tiết giảm chi phí, thu hồi nợ xấu, xử lý rủi ro. Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn phát triển vốn, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, chế độ chính sách đối với người lao động.

       Song song với việc tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ và các cấp ủy cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; phương pháp, hình thức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng có nhiều đổi mới như: tổ chức học tập bằng hình thức tập trung, học trực tuyến, học qua sóng truyền hình trực tiếp của tỉnh, qua đĩa DVD hoặc mời giảng viên cao cấp của Trung ương, báo cáo viên của tỉnh về truyền đạt; chỉ đạo cán bộ, đảng viên viết thu hoạch và xây dựng kế hoạch cá nhân...Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội được triển khai có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trước những vấn đề lớn của đất nước; góp phần củng cố niềm tin, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

       Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở đã đặc biệt quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy. Định kỳ tổ chức tiếp dân, đối thoại với người lao động; mở các chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ninh Bình, website của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tuyên truyền gương tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác; duy trì nền nếp sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ. Đã có 84 lượt tập thể, 238 lượt cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng và 644 lượt tập thể, 1.049 lượt cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được biểu dương tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Qua đó góp phần tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, lối làm việc, thái độ ứng xử với Nhân dân; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ; thực hiện nếp sống văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động; thể hiện rõ hơn tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.

       Hằng năm, các cấp ủy trong Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII). Phổ biến đầy đủ, kịp thời Hướng dẫn số 04 ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận diện nội dung cơ bản 90 biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những biểu hiện suy thoái; thuận lợi cho việc tự soi, tự sửa. Đến nay các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã được cảnh báo, răn đe, ngăn chặn kịp thời.

       Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng được Đảng bộ và cấp ủy cơ sở coi trọng với nhiều giải pháp cụ thể như: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế phối hợp công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng; phân công các đồng chí cấp ủy dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở…Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Điểm nổi bật là Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao về công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ đã xem xét kết nạp 2.065 đảng viên, đạt 105% kế hoạch; thành lập mới 15 tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đạt 150% kế hoạch.

       Nhiều cấp ủy cơ sở đã tham gia ý kiến với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; tham gia xây dựng và thực hiện Đề án cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, thẩm quyền tạo sự ổn định. Việc đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, nền nếp, khách quan, thực chất. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng được chú trọng; đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ và kết nạp đảng viên.

       Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được các cấp ủy trong Đảng bộ quan tâm chỉ đạo. Từ năm 2015 đến nay cấp ủy các cấp đã kiểm tra 714 tổ chức đảng, 321 đảng viên; giám sát 393 tổ chức đảng và 301 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra 200 tổ chức đảng, 183 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 139 đảng viên. Thông qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm; giúp tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

       Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện công tác dân vận nhất là công tác dân vận chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân vận trong hệ thống chính trị, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

       Thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tăng cường hoạt động kết nghĩa, hỗ trợ kinh phí trị giá trên 43 tỷ đồng cho các xã đặc thù trên địa bàn tỉnh; qua đó làm sâu sắc thêm tính nhân văn, nét đẹp văn hóa, sự gắn kết của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với Nhân dân ở các địa phương.

       Bước vào nhiệm kỳ mới với những cơ hội và thách thức đan xen, để hoàn thành trọng trách của mình đòi hỏi mỗi cấp ủy đảng và từng đảng viên trong Đảng bộ phải thể hiện quyết tâm chính trị và nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, tập trung tham mưu và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

       Tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc lộ trình tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị.

       Tham mưu nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên từng lĩnh vực theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp; tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực cho phát triển, nhất là các lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định trong nhiệm kỳ tới. Tham mưu làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị tự nhiên, giá trị lịch sử, văn hóa; chú trọng công tác quản lý nhà nước về du lịch, thông tin và quảng bá du lịch; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch. Quan tâm làm tốt công tác người có công; phát triển thị trường lao động. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân...

       Làm tốt công tác dự báo, lựa chọn chiến lược phát triển doanh nghiệp thích ứng với điều kiện mới. Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; xây dựng bộ máy quản lý, quản trị tinh gọn, hiệu quả; quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động nguồn lực đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp gắn với xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

       Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, quan điểm sai trái, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đấu tranh có hiệu quả trước các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; bảo đảm một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tích cực trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động, tạo sự lan toả việc làm theo Bác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

       Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết trong nội bộ tổ chức cơ sở đảng và từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; coi trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng; đồng thời kiên quyết sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách.

       Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận. Phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp phát triển.

       Trong niềm vui phấn khởi từ những kết quả đã đạt được, kỳ vọng vào những thành công sắp tới, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh, đưa Ninh Bình sớm trở thành tỉnh nông thôn mới, phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh.