Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Thứ tư, 03/07/2024

Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đen xen, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định việc củng cố, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp về củng cố, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, phát triển đảng viên là công nhân, lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội được giao.

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Thành Công Hwashin

Bám sát sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, về quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Kịp thời tham mưu sửa đổi Quy chế phối hợp công tác, ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Định kỳ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các huyện ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh nắm tình hình doanh nghiệp, đảng viên trong doanh nghiệp; khảo sát, làm việc với chủ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện để thực hiện quy trình thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội. Ký kết, sơ kết chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác tuyên truyền, thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, phát triển đảng viên, đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp. Phân công, biệt phái cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”; các hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, các hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp để nắm tình hình, xem xét giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; thăm, tặng quà công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đảng viên; làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập được 13 tổ chức đảng trong đó có 01 tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn liên doanh nước ngoài; sáp nhập, tiếp nhận, đổi tên 03 tổ chức đảng; bồi dưỡng, kết nạp được 350 đảng viên là công nhân, lao động trong đó có 01 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Song song với công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn Khối thành lập 14 tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp. Các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước mới thành lập đã bám sát Điều lệ Đảng, Điều lệ Đoàn, quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng loại hình doanh nghiệp, từng bước phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc xây dựng, hoạch định chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vào sự phát triển của doanh nghiệp, vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp

Để công tác củng cố, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, kết nạp đảng viên là công nhân, lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiếp tục đạt kết quả tích cực, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chương trình phối hợp công tác với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động, chủ doanh nghiệp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, của công tác phát triển đảng viên, đoàn viên trong doanh nghiệp.

Định kỳ khảo sát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; gặp gỡ, trao đổi, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện củng cố, thành lập tổ chức đảng, tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

Thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới chú trọng vào việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp, kịp thời thực hiện quy trình thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khi có đủ điều kiện. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, tay nghề; làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, đoàn viên là công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp./.

Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411586

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 9

Hôm qua: 678