Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11

Thứ năm, 06/07/2023

Chiều 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (nhiệm kỳ 2020- 2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo: Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2025; Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối;  các đồng chí chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo dõi Đảng bộ Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tham gia ý kiến vào báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, trước những diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết, ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực biến động, nhất là xung đột Nga- Ucraina đã tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vi, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,  các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, phối hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy được triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức đảng, quản lý đảng viên được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được coi trọng. Công tác dân vận, hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục được đổi mới. Lãnh đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, chương trình trọng tâm và nhiệm vụ chính trị được giao; cơ bản đạt và vượt 5/7 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I đề ra.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ khối lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thống nhất bổ sung, điều chỉnh một số chỉ tiêu; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và 03 khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí đánh giá: 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản đẻ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ. Đã chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động quan trọng như: thực hiện quy trình đề nghị bổ sung, kiện toàn ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020- 2025; hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh giai đoạn 2023- 2025. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt, triển khai Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”, triển khai đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020- 2025 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025- 2023. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, vận động thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 02 tổ chức đảng, 02 tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 100% kế hoạch); kết nạp 227 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 75,6% kế hoạch năm). Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định. Công tác dân vận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã được quan tâm thực hiện hiệu quả;  đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, thực chất. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy và sinh hoạt chính trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” trong các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo Đảng ủy Khối theo quy định; tiếp tục vận động thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Thực hiện và hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2023 theo chương trình đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo tài chính Đảng năm 2022; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã giải quyết từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 10 đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11, các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12.

Kết luận các nội dung của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện các dự thảo báo cáo, ban hành và tổ chức thực hiện.

Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411605

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 28

Hôm qua: 678