Main
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 1055 năm nhà nước Đại Cồ Việt (968- 2023)

Kết quả sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 213- QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị

Thứ năm, 18/08/2022

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” (sau đây gọi tắt là Quy định số 213-QĐ/TW), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong thực hiện Điều lệ, quy định của Đảng, trong việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; thường xuyên rà soát, lập danh sách đảng viên theo nơi cư trú và chủ động liên hệ với đảng ủy cơ sở và chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên đang học tập, công tác, lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Khối về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân nơi cư trú theo đúng quy định.

Đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt và giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân nơi cư trú cơ bản đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cũng như trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của đảng viên đang công tác trong việc đóng góp ý kiến với công việc chung của địa phương. Thông qua các kỳ sinh hoạt, đảng viên đang công tác được cấp ủy nơi cư trú cung cấp các thông tin cơ bản về tình hình nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương, những khó khăn, thuận lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời tạo điều kiện cho cấp ủy địa phương và nhân dân nơi cư trú tăng cường việc giám sát, tham gia có trách nhiệm vào việc đánh giá, nhận xét, xếp loại đảng viên hằng năm, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Giúp đảng viên đang công tác nắm rõ hơn tình hình thực tiễn ở cơ sở, tự nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở; gương mẫu thực hiện, vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của địa phương; thực hiện tốt các hoạt động xã hội trên địa bàn nơi cư trú.

Việc kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú đã được các cấp uỷ cơ sở phối hợp với cấp uỷ địa phương quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả . Hằng năm, trước khi đánh giá xếp loại đảng viên, trước bầu cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, xét công nhận đảng viên chính thức..., cấp ủy nơi công tác đều lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của chi uỷ nơi đảng viên cư trú làm cơ sở để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm và thực hiện công tác cán bộ toàn diện và chính xác hơn.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Quy định 213-QĐ/TW cũng còn nhiều hạn chế, bất cập như: một số ít cấp ủy, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, đúng ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Quy định; việc cập nhật danh sách đảng viên giới thiệu đi của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời, đầy đủ; việc phân công cấp ủy viên theo dõi đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú chưa cụ thể; số lượng đảng viên tham dự các kỳ sinh hoạt có nơi chưa đầy đủ; đảng viên sinh hoạt còn ít tham gia ý kiến, chưa thật sự quan tâm đến các công việc của địa phương; việc thông tin giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú có thời điểm chưa thường xuyên, liên tục; việc đánh giá nhận xét đảng viên đang công tác về sinh hoạt tại nơi cư trú có nơi còn mang tính hình thức, còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý...

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 213-QĐ/TW, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung Quy định số 213-QĐ/TW, coi việc giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, gắn việc thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Thứ hai, thường xuyên rà soát, lập danh sách đảng viên để giới thiệu về sinh hoạt tại nơi cư trú, đảm bảo 100% đảng viên trong chi bộ, đảng bộ được giới thiệu về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ và nhân dân nơi cư trú đúng quy định. Kịp thời thông báo cho chi uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú biết về số lượng đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xoá tên, xin ra khỏi Đảng, những đảng viên thường xuyên đi công tác xa nơi cư trú hoặc có công tác đặc biệt để phối hợp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú khi đảng viên đó có điều kiện; các cấp ủy thường xuyên liên hệ với cấp ủy nơi có đảng viên cư trú trao đổi thông tin, nắm tình hình việc chấp hành của đảng viên để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời.

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phối hợp giữa cấp ủy đảng nơi đảng viên công tác và cấp ủy đảng nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá, nhận xét đảng viên.

Thứ tư, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, quy trình công tác cán bộ và đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm.

Ngọc Hà

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
164102

Trực tuyến: 10

Hôm nay: 73

Hôm qua: 305