Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Thứ sáu, 19/05/2023

Sáng ngày 19/5/2023, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (sau đây gọi là Kết luận số 01). Dự Hội nghị có đại biểu lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, lãnh đạo phòng chuyên môn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chi ủy cơ sở; lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội cấp khối; cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng ủy Khối. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Qua 02 năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Kết luận số 01 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, sát hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối. Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; nội dung các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đạt được hiệu quả với ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình, phần việc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” và 02 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp” và “Phát huy vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị”. Đến nay, toàn Khối có 55 mô hình, phần việc được đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh, nhất là gắn với việc thực hiện các Quy định, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy đã chỉ đạo thường xuyên đăng tin, bài, ảnh về những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử và bản tin thông báo nội bộ, trang fanpage của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị tập trung làm rõ những kết quả, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc học và làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng đã đạt được trong 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01. Để việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị đạt kết quả toàn diện hơn gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, của Trung ương, của Tỉnh, của Khối, trong thời gian tới đồng chí đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở và các tổ chức chính trị ngoài các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo, cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm:  Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01 gắn với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; nội dung các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thực chất, rõ trách nhiệm. Tập trung quán triệt, thấm nhuần, làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau"; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình, phần việc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy và 02 nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 để đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao giải cho 06 tập thể 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy”. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao giấy chứng nhận cho 28 cá nhân đạt giải các tuần thi; 06 tập thể có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai cuộc thi và có số lượng lớn cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải nhất trong các tuần thi

Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải nhì trong các tuần thi

Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó bí thư Khối trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải ba trong các tuần thi

Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó bí thư Khối trao giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải khuyến khích trong các tuần thi

Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386676

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 55

Hôm qua: 458