Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ sáu, 30/12/2022

Năm 2022, tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành 02 kế hoạch, 02 hướng dẫn, 02 công văn cụ thể hóa nội dung lãnh đạo chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Đồng thời chỉ đạo xây dựng và tổ chức ra mắt 15 mô hình điểm trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từ đó triển khai, nhân rộng trong toàn Đảng bộ Khối; đến nay đã có 47 đơn vị đăng ký lựa chọn và thực hiện các mô hình. Các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn mô hình, phần việc liên quan đến nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, một số đơn vị cụ thể hóa nội dung để phù hợp với tình hình thực tiễn như: “tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tổ chức đảng trong Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố” của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; “tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện quản lý chất lượng, môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh” của Chi bộ Công ty CP Bình Điền Ninh Bình; Đảng bộ Sở Du lịch với mô hình “Văn minh du lịch tại khu Du lịch sinh thái Tràng An trở thành điểm đến An toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn”; “Nâng cao hiệu quả kinh doanh, khai thác trong Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình”; “quản lý điều hành và đánh giá chất lượng trên mô trường số” của Chi bộ Sở Thông tin và truyền thông; “điều hành sản xuất kinh doanh theo bộ chỉ số” của Đảng bộ Viễn thông Ninh Bình; Đảng ủy sở Văn hóa và Thể thao với mô hình “xây dựng và phát triển mô hình văn hóa đọc của Thư viện tỉnh trong thời đại công nghệ số giai đoạn 2020 – 2025”…. Thông qua việc xây dựng và thực hiện mô hình, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chủ đề công tác năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với cụ thể hóa việc thực hiện Chủ đề, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của Khối; thường xuyên đăng tải tin, bài phản ánh các hoạt động của Trung ương, của tỉnh và của Đảng bộ Khối trên Trang thông tin điện tử, fanpage của Đảng bộ Khối, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp Khối và cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện Chủ đề đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản, quy định về quy chế văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức công vụ; kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan, hành chính…. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với các quy định của Trung ương, của tỉnh văn hóa công vụ;  đồng thời quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đúng kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua triển khai thực hiện, đã giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và hành động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tuân thủ nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đổi mới phương thức làm việc, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, không đùn đẩy, né tránh công việc; hạn chế tối đa việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà trục lợi trong xử lý, giải quyết công việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển, ứng dụng dịch vụ thông minh được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện: 100% cơ quan, ban, ngành trong Khối thực hiện ký số hồ sơ, văn bản điện tử; 90 % cấp ủy cơ sở trực thuộc thực hiện chuyển, nhận, trao đổi văn bản (trừ văn bản mật) qua phần mềm Ioffice. Nhiều dịch vụ, phần mềm được các cơ quan, đơn vị đưa vào sử dụng phục vụ công việc như phần mềm quản lý khám, chữa bệnh, bệnh án điện tử, nhắn tin tiêm chủng của ngành Y tế; ngành Du lịch sử dụng Cổng thông tin điện tử du lịch; wifi maketting; một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực điện lực, viễn thông, bưu điện, ngân hàng ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và quản lý sản xuất, kinh doanh… nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về cải cách hành chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thành công cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2022 thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia.

Để đảm bảo việc thực hiện Chủ đề công tác năm đạt hiệu quả, thực chất, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chủ đề được các cấp ủy quan tâm, chú trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chủ đề năm 2022 vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của UBKT Đảng ủy các cấp. Qua kiểm tra, giám sát, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sai phạm, bước đầu đưa việc thực hiện chủ đề đi vào thực chất hơn, nền nếp hơn và hạn chế tính hình thức. Trong năm 2022, cấp ủy các cấp trong Khối đã kiểm tra, giám sát 93 tổ chức đảng và 101 đảng viên; UBKT Đảng ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát 120 tổ chức đảng và 105 đảng viên.

Qua một năm tiếp tục thực hiện Chủ đề công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động. Phương pháp, phong cách, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thể hiện rõ tinh thần nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nói đi đôi với làm. Phát huy dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành; cơ bản cán bộ, đảng viên chủ động, tự giác, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan và đoàn thể phát động. Xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh./.

Ngọc Ánh

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386677

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 56

Hôm qua: 458