Main
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023; NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ năm, 03/11/2022

Chiều ngày 02/11/2022, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Lê Văn Cường, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Văn Cường, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của buổi sinh hoạt Chuyên đề và Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK, ngày 03/10/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

 Để nhận thức sâu sắc hơn giá trị tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, các ý kiến thảo luận, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện, tập trung vào các nội dung: Nhận thức của bản thân sau khi nghiên cứu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Khẳng định, làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; đồng thời liên hệ thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, góp phần thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện hoá ý chí vươn lên, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Lê Chung, Văn phòng Tỉnh ủy

Bài viết khác
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
144112

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 102

Hôm qua: 181