Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Nhiệm vụ và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ sáu, 05/02/2021

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7/2019 trên cơ sở hợp nhất từ Đảng bộ Khối Cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Hiện nay, Đảng bộ có 106 tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có 54 đảng bộ, 52 chi bộ cơ sở và 491 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ bộ phận với 7.333 đảng viên. 

Nhận thức sâu sắc, đúng đắn vai trò của chi bộ, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, phó các ban xây dựng đảng của Đảng ủy khối thường xuyên đi cơ sở, trong năm 2020 dự sinh hoạt tại 68 cấp ủy cơ sở và 150 chi bộ; tổ chức giám sát chuyên đề về sinh hoạt chi bộ đối với 15 TCCS Đảng trực thuộc.

Chi bộ Liên minh các Hợp tác xã tỉnh tổ chức sinh hoạt định kỳ

Qua dự, theo dõi, nhận thấy: cấp ủy cơ sở, cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ đã tập trung thực hiện nhiều cách làm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 10 ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12 ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” cơ bản đảm bảo đúng nội dung, quy trình và thời gian quy định.Trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã chuẩn bị nội dung phù hợp và sát với tình hình thực tế của từng kỳ sinh hoạt; hình thức, nội dung sinh hoạt phong phú hơn; phát huy dân chủ; chú trọng sinh hoạt chuyên đề, nội dung thiết thực, đồng thời đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy, chi bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; trong sinh hoạt gợi mở vấn đề để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Đặc biệt, có nhiều cấp ủy, chi bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp để ban hành nghị quyết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự giác, gương mẫu thực hiện; từ đó tạo được sự ủng hộ của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự đồng thuận, mối đoàn kết, thống nhất giữa Đảng với lãnh đạo, Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và thực hiện vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ chưa đảm bảo đúng Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương, vẫn còn tình trạng sinh hoạt chi bộ chưa đúng thời gian quy định, nhất là các chi bộ trong các doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài và các chi bộ có nhiều đảng viên hoạt động phân tán ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu ở một số chi bộ chưa được thể hiện rõ nét; vai trò lãnh đạo của một số ít cấp ủy, Bí thư chi bộ còn mờ nhạt trong điều hành sinh hoạt chi bộ; đảng viên còn ngại phát biểu; thời gian sinh hoạt ngắn; tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn phổ biến.

Một số cấp ủy chưa làm tốt công tác chuẩn bị trước khi tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt chưa được thông báo trước cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận. Việc ghi chép nghị quyết có nơi còn sơ sài, chưa khoa học. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, UBKT các cấp đối với chi bộ trực thuộc chưa thật sự sâu sát, thường xuyên. Chất lượng sinh hoạt chưa đồng đều giữa các loại hình chi bộ, trong sinh hoạt còn nặng về công tác chuyên môn. Nội dung sinh hoạt chưa toàn diện, công tác chính trị, tư tưởng chưa được chú trọng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chưa trở thành thường xuyên; sinh hoạt chuyên đề nhiều nơi còn hình thức, việc chọn chủ đề sinh hoạt chưa phù hợp. Công tác xây dựng Đảng của một số tổ chức đảng trong doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tổ chức đảng mới thành lập còn lúng túng. 

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế nêu trên, là do: Một số cấp ủy, bí thư Chi bộ và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Trình độ, năng lực, trách nhiệm, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn hạn chế. Ý thức tổ chức kỷ luật của một số đảng viên còn yếu; việc xử lý chi bộ, đảng viên vi phạm chế độ sinh hoạt đảng chưa nghiêm; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên còn hạn chế. Đối với các chi bộ trong các doanh nghiệp đặc biệt là chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thì nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những khó khăn vốn mang tính đặc thù như: đảng viên làm việc phân tán, làm việc theo ca, công việc chuyên môn nhiều áp lực, lãnh đạo doanh nghiệp có nơi không quan tâm, hoặc không thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động công tác Đảng... 

Từ thực tiễn nêu trên, để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình chi bộ, trong thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục quan tâm, triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể:

Một là, Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể đảng viên đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng việc sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt phải cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hai là, Thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp đặc biệt là đồng chí đứng đầu cấp ủy, bí thư Chi bộ. Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho bí thư chi bộ. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì, điều hành và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ba là, Tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp ủy cấp trên đối với sinh hoạt chi bộ. Chủ động phân công cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, định kỳ hoặc đột xuất dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo thiết thực, phù hợp.

Bốn là, Tiếp tục chỉ đạo việc duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện đúng quy trình, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, kế hoạch đơn vị đã đề ra.

Năm là, Khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên phát huy dân chủ, ý thức tự phê bình và phê bình, tích cực tham gia phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chi bộ; nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đảng viên, đóng góp tích cực vào việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sáu là, Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cũng như chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể đặc biệt là các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Bảy là, Tích cực trao đổi, thuyết phục, xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp để Lãnh đạo, Ban giám đốc doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cả về cơ sở vật chất và thời gian cho hoạt động của các tổ chức đảng, đặc biệt là việc sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng đảm bảo nội dung, thời gian quy định. Phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386677

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 56

Hôm qua: 458