Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Thứ ba, 11/07/2023

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

 Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đã ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 12/7/2021 về "nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh" đưa ra quan điểm mục tiêu chỉ đạo: “Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành”.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối họp phiên thường kỳ lần thứ 10 cho ý kiến đối với kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2023; kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản để lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để thống nhất và thực hiện trong toàn đảng bộ … chỉ đạo các cấp ủy trong Khối đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đảm bảo thời gian, chất lượng. Trong đó, chú trọng thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% tổ chức đảng và đảng viên là cấp ủy viên các cấp; tổng số tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra và giám sát chuyên đề tăng 10% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Nội dung tập trung vào kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; Quy chế làm việc của cấp ủy, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện KL 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Chủ đề công tác hằng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thực hiện nhiệm vụ cấp ủy phân công và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối  Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị giao ban của UBKT Đảng ủy Khối

UBKT các cấp vừa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, vừa thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại và những vụ việc nổi cộm, bức xúc. Trong qúa trình thực hiện, vừa bám sát phương hướng, phương châm của ngành, vừa tuân thủ thực hiện đúng các quy trình, thủ tục, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng xem xét giải quyết những vụ việc phức tạp. Các trường hợp vi phạm đều được Uỷ ban kiểm tra xem xét xử lý hoặc tham mưu cho cấp uỷ xem xét xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có khiếu nại kỷ luật đảng.

Kết quả, trong nửa đầu nhiệm kỳ: cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 146 tổ chức 148 đảng viên; giám sát 136 tổ chức, 134 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 113 tổ chức, 115 đảng viên, trong đó 115 đồng chí đều là cấp ủy viên các cấp, qua kiểm tra đã kết luận 115 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 43 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính việc thu nộp, quản lý sử dụng đảng phí đối với 130 tổ chức. Giám sát chuyên đề đối với 175 tổ chức đảng, 183 đảng viên, trong đó có 171 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Tiếp nhận, phân loại và giải quyết 07 đơn thư tố cáo, đề nghị đối với đảng viên. Xử lý kỷ luật 88 đảng viên, bằng các hình thức: 53 khiển trách, 22 cảnh cáo, khai trừ 13; kỷ luật 01 tổ chức đảng, bằng các hình thức: Cảnh cáo.  So với nhiệm kỳ trước, số cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng tăng 109%, giám sát tổ chức đảng tăng 118%, kiểm tra đảng viên tăng 138%, giám sát đảng viên tăng 137%.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ thời gian qua đã giúp nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; chủ động giáo dục, phòng ngừa; giúp tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên kịp thời thấy được ưu điểm để phát huy, đồng thời nhận rõ những khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa, phắc phục; phát hiện được những thiếu sót, sơ hở trong lãnh đạo, quản lý để điều chỉnh, bổ sung. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường; tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng;tích cực trong việc phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đảng ủy VKSND tỉnh triển khai Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm hằng năm

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng ở Đảng bộ Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát còn chậm; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nội dung kiểm tra về lĩnh vực tài chính, tài sản, công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng được yêu cầu; một số tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở các đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn khó khăn, lúng túng, hiệu quả thấp; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra còn chưa triệt để (một số tổ chức đảng đã được kiểm tra, giám sát, nhắc nhở nhưng chậm khắc phục hạn chế, khuyết điểm).

Để góp phần xây dựng Đảng mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định trong thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tại Đảng bộ Khối cần tập trung thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 34 – KH/ĐU ngày 05/8/2021 của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 87a-KH/ĐU ngày 07/11/2022 thực hiện Kết luận 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 trong toàn Đảng bộ.

Hai là, tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở, trao đổi và phân tích thông tin chính xác, kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra. Chú trọng thực hiện công tác giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Chỉ đạo thực hiện giám sát việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy.

Phối hợp tốt với các cơ quan như thanh tra, công an, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án để kiểm tra, xem xét xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm pháp luật, được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Ba là, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm tổ chức, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, nhất là cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh để đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Bốn là, coi trọng việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hoạt động của UBKT các cấp. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối.

Năm là, thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thịnh Đức Tiền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411605

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 28

Hôm qua: 678