Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Kết quả công tác kết nạp đảng viên 6 tháng đầu năm 2023 tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ hai, 03/07/2023

Công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu, tiếp tục bổ sung cho Đảng những nhân tố mới, thế hệ đảng viên mới đảm bảo sự kế thừa, phát huy, tiếp tục thực hiện sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Thông báo số 2263-TB/TU ngày 28/7/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 05-CT/TU ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025, 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển đảng viên và đạt được kết quả tích cực.

Hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên là công nhân, lao động trong các loại hình doanh nghiệp

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể ngay từ đầu năm; kịp thời tổ chức hội nghị chuyên đề về “Phát triển đảng viên là công nhân, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” nhằm tuyên truyền sâu rộng về chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; làm tốt việc khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn, phát triển đảng viên trong đó chú trọng đối tượng kết nạp đảng viên là công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp, học sinh, sinh viên; công tác kết nạp đảng viên được triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương…, Từ đầu năm đến nay, số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng là 227 đồng chí, đạt 75,6% so với chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ Nhất đã đề ra và chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; trong đó đảng viên là công nhân, người lao động trong  doanh nghiệp là 110 đồng chí (chiếm 48,4%), đảng viên là học sinh, sinh viên là 41 đồng chí (chiếm 18,06%, vượt 8 đồng chí so với cả năm 2022, trong đó học sinh THPT là 8 đồng chí). Một số đơn vị thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên như: Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế, Đảng bộ Xi măng The Vissai, Đảng bộ Cục thuế tỉnh, Đảng bộ Công ty May xuất khẩu Ninh Bình, Đảng bộ Sở Xây dựng, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình…

Lễ kết nạp đảng viên là học sinh tại Chi bộ Trường PTTH sư phạm Tràng An trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, bất cập như: việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phát triển đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, sâu sát; công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, chưa có kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể; công tác kết nạp đảng viên là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp chưa tương xứng với nguồn lực hiện có; chưa có cơ chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo, chủ doanh nghiệp trong việc bố trí, tạo điều kiện về kinh phí, thời gian cho công nhân, lao động tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng; công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa tạo được động lực, động cơ phấn đấu đúng đắn vào Đảng của quần chúng, công nhân, người lao động...

Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế đó là: một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng, chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên; việc xây dựng kế hoạch, biện pháp, lộ trình thực hiện chưa sát với tình hình thực tiễn, nguồn lực hiện có của đơn vị; một số cấp ủy chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu, phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng; một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do tác động tiêu cực, trực tiếp của sự suy thoái kinh tế, mất ổn định chính trị của một số quốc gia, khu vực trên thế giới; lãnh đạo, chủ doanh nghiệp ở một số nơi chưa thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động công tác đảng; chưa có cơ chế hỗ trợ, động viên cho hoạt động của tổ chức đảng và công nhân, người lao động là đảng viên; một số đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động chưa có nguyện vọng, chưa xác định được mục tiêu phấn đấu hoặc không có động cơ, mục tiêu phấn đấu vào Đảng.

Để công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Khối tiếp tục đạt được kết quả tích cực, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, chú trọng vào việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và tỷ lệ, chỉ tiêu phân bổ kết nạp đảng viên hằng năm.

Hai là, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên; xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; khắc phục tình trạng kết nạp đảng viên mang tính thành tích, chạy theo số lượng, không quan tâm, chú trọng đến chất lượng đảng viên.

Ba là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng để quần chúng, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó xác định động cơ phấn đấu vào Đảng. Bố trí, sắp xếp các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới bằng hình thức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quần chúng ưu tú và đảng viên dự bị được tham gia học tập đầy đủ nội dung, thời gian các lớp bồi dưỡng theo chương trình đề ra.

Bốn là, Tăng cường công tác phối hợp, khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp để thuyết phục, thực hiện quy trình thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội và phát triển đảng viên, đoàn viên là công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu về thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Năm là, Định kỳ rà soát thống kê, quản lý chặt chẽ lực lượng công nhân, người lao động và quần chúng ưu tú, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên; thực hiện quy trình đề nghị kết nạp Đảng đối với những quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng. Quan tâm, thuyết phục chủ doanh nghiệp chưa là đảng viên để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên… nhằm thu hút, tăng cường lực lượng; giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Sáu là, Kịp thời rà soát danh sách đảng viên dự bị, xem xét, thực hiện quy trình xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị khi có đủ điều kiện. Kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Ngọc Hà

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411594

Trực tuyến: 4

Hôm nay: 17

Hôm qua: 678