Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý đảng viên tại Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ hai, 10/07/2023

Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên trực tiếp góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ Đảng”, “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh lên một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng, điều đó nói chung là đúng, nói riêng với các chi bộ ở các cơ quan chung quanh Trung ương càng đúng”. Quán triệt quan điểm, tư tưởng của Bác, trong những năm qua, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận để triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng đến công tác quản lý đảng viên. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới đã xác định: “Tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là về chính trị tư tưởng, về việc lập và sử dụng các trang thông tin trên Internet, mạng xã hội, đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động... Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; kịp thời chấn chỉnh đối với đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên không thực hiện đúng quy định về chuyển sinh hoạt đảng; đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước; đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Khắc phục triệt để tình trạng nể nang, né tránh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại đảng viên”.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là cơ quan chuyên trách công tác đảng trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 17/7/2019. Đảng bộ Khối hiện có 104 tổ chức đảng, gồm 48 đảng bộ cơ sở (gồm 462 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 14 đảng bộ bộ phận), 56 chi bộ cơ sở, trong đó có 40 tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp với 7.580 đảng viên. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, Đảng ủy Khối luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự phối hợp, hướng dẫn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối luôn tích cực, chủ động, đoàn kết, thống nhất, kịp thời đề ra chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn bó mật thiết với cấp ủy, tổ chức đảng nơi cư trú và quần chúng nhân dân; có năng lực công tác, ý thức trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật; luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối trao Quyết định thành lập chi bộ Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam (HTC)

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những tác động tiêu cực, trực tiếp của sự suy thoái kinh tế, mất ổn định chính trị của một số quốc gia, khu vực trên thế giới và dịch bệnh Covid-19 trong gần 4 năm qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Xác định rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên, từ khi thành lập Đảng bộ Khối đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý đảng viên và đạt được kết quả tích cực, toàn diện, cụ thể là:

Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên, người lao động cảnh giác trước những thông tin xấu độc, sai lệch, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh phản bác những khuynh hướng, biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo hướng ngày càng chặt chẽ, cụ thể, sát thực hơn. Việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc; đa số đảng viên đã phát huy được tính tiền phong, gương mẫu, tích cực thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, chú trọng vào việc phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp. Việc rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng được thực hiện thận trọng, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được quan tâm triển khai, qua đó đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm ở một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xử lý nghiêm minh, đúng quy trình cán bộ, đảng viên sai phạm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên được triển khai đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời, đạt chất lượng góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong toàn khối. Việc đánh giá chất lượng, xếp loại cán bộ, lãnh đạo quản lý, tổ chức đảng, đảng viên, khen thưởng, kỷ luật đảng viên đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, nền nếp, khách quan hơn, thực chất hơn; tỉ lệ tổ chức đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ngày càng tăng. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng. Việc bổ sung, cập nhật dữ liệu đảng viên được triển khai thực hiện thường xuyên. Việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên cơ bản đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định.

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học về “Thực trạng công tác quản lý đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2017-2021” và “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng và cấp ủy trong công tác quản lý đảng viên”; 05 hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, về công tác phát triển đảng viên, về văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong thời kỳ chuyển đổi số; tuyên dương 33 Bí thư Chi bộ tiêu biểu, giai đoạn 2015-2022; thực hiện 01 Đề tài khoa học cấp tỉnh về “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình” liên quan đến công tác quản lý đảng viên. Từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ Khối kết nạp được 1.561 đảng viên mới (đạt 116%), vượt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Khối đề ra và chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hằng năm.

Hội thảo khoa học về “Thực trạng công tác quản lý đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2017-2021”

Việc quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về quản lý đảng viên đã từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác quản lý đảng viên; công tác quản lý đảng viên có thời điểm còn lúng túng, chưa đầy đủ, chưa có giải pháp cụ thể; việc rà soát, nắm tình hình đảng viên có nơi chưa thường xuyên; việc phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng nơi cư trú về quản lý đảng viên có nơi chưa chặt chẽ; việc đối khớp, cập nhật lý lịch đảng, phiếu đảng viên, thực hiện quy trình chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên ở một số đảng ủy, chi ủy còn chậm; một số tổ chức đảng chưa chú trọng đến chất lượng công tác phát triển đảng viên; việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm có nơi còn mang tính hình thức, chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định; việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý đảng viên và việc thực thi chức trách, nhiệm vụ, thực hiện các quy định, nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm dẫn đến tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, bị khởi tố, bắt tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự, khai trừ ra khỏi đảng,...

Những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý đảng viên là do: Đảng bộ Khối có số lượng tổ chức cơ sở đảng lớn, đa dạng về loại hình; đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ làm công tác đảng tại cơ sở đều kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, công việc chuyên môn nhiều; một số tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp có địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh phân tán; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp không ổn định, công nhân, người lao động không có việc làm hoặc tự ý bỏ việc, chấm dứt hợp đồng lao động; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự chú trọng đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, xếp loại đảng viên nhiều nơi thiếu chặt chẽ; việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm có nơi còn nể nang, thiếu cương quyết; một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cấp ủy viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, chưa thật sự nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu.

Từ năm 2019 đến hết tháng 6/2023 các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 125 đảng viên trong đó có 14 cấp ủy viên các cấp; thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 14 đảng viên; thực hiện quy trình xóa tên 15 đảng viên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng 03 đảng viên.

Công tác quản lý đảng viên trong giai đoạn hiện nay được xác định là một nhiệm vụ hết sức cần thiết và khó khăn, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao nhận thức, vai trò trách nhiệm, quyết tâm chính trị, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, ổn định và phát triển. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Chú trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục thực hiện 05 giải pháp đã được nêu trong Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” trong những năm tiếp theo.

Hai là, đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng để đảng viên nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc và tự giác nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, đề cao danh dự của người đảng viên. Chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, lắng nghe tâm tư, dư luận, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ba là, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, thống nhất phân công, giao nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình trong Đảng.

Bốn là, tăng cường quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức chấp hành chế độ sinh hoạt đảng, việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nhất là đảng viên có lịch sử chính trị phức tạp và đảng viên có yếu tố nước ngoài.

Năm là, Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hồ sơ đảng viên, quy trình, quy định về chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý đảng viên, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên làm cơ sở để đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đảng viên.

Sáu là, Tăng cường và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với đảng viên, đoàn viên trong thực hiện các quy định về nêu gương, trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; thường xuyên phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từ đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực, tiêu biểu trong đoàn viên thanh niên, công nhân, lao động giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp./.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh                                    

(Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
411592

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 15

Hôm qua: 678