Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 48 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) (25/4/1976 - 25/4/2024).          

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ ba, 11/07/2023

Hiện nay tình hình thế giới và và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động trực tiếp đến tư tưởng chính trị và mọi mặt đời sống xã hội, khiến cho công tác tư tưởng của Đảng và một số lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo đứng trước vấn đề khó khăn, thử thách, đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận phải tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập đầy đủ, kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối. Việc học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định được tiến hành với nhiều hình thức như: học tập trực tuyến, qua truyền hình hoặc trực tiếp; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 06 hội nghị trực tuyến đến hơn 400 điểm cầu trực thuộc cho trên 7.000 lượt cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, triển khai theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; số cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia học tập luôn đạt trên 97,8%.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Công tác thông tin, tuyên truyền từng bước đổi mới và tăng cường theo hướng đa dạng hóa về hình thức, phong phú về nội dung; hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội làm tốt công tác tuyên truyền miệng, thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo kịp thời. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Khối, đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc trên Trang Thông tin điện tử; Trang fanpage của Đảng bộ Khối; tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội thi tìm hiểu trực tuyến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác hàng năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nhằm góp phần triển khai, thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, nhất là trên mạng xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ đối với Ban chỉ đạo; tổ thư ký, giúp việc Ban chỉ đạo 35 cấp Khối cho 300 lượt người tham gia; tích cực đăng tải, chia sẻ các thông tin theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời ngăn chặn, giáo dục, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối phát biểu tại Hội nghị chuyên đề "Văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong thời kỳ chuyển đổi số"

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị thường xuyên được quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối mở 5 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, 03 lớp cho đội ngũ cộng tác viên 35 với hơn 500 lượt người tham gia; 15 lớp cho đối tượng kết nạp đảng với 1.283 học viên; 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 1.003 học viên. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước được nâng lên, góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu của Trung ương, của Tỉnh ủy; tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên; là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai các mô hình điểm và nhân rộng trong toàn Đảng bộ; đến nay có 58 đơn vị đã đăng ký các mô hình phần việc; nhiều mô hình phần việc đem lại hiệu quả.

Ký cam kết thực hiện mô hình tại Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được chú trọng đã góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố niềm tin, phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên.

Công tác dân vận tiếp tục được đẩy mạnh, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác dân vận nhất là dân vận chính quyền; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động xã hội; phối hợp giải quyết kịp thời nguyện vọng, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động.

Để đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác tuyên giáo và dân vận trong thời gian tới đó là:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ đạo, định hướng quán triệt, tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 Hai là, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương  Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong triển khai, thực hiện các mô hình; những tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 Ba là, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác Tuyên giáo, đội ngũ cộng tác viên 35 cấp Khối. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

 Bốn là, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận; tăng cường hoạt động đối thoại giữa cấp ủy với các tổ chức chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực .

Năm là, theo dõi nắm bắt tâm tư, tình cảm, dư luận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, kịp thời tuyên truyền giáo dục, uốn nắn những tư tưởng, biểu hiện lệch lạc, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ./.

Trần Văn Thuần                                                  

                   (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh)

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
346597

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 76

Hôm qua: 292