Main
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (17/7/2019 - 17/7/2024); 113 năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2024); 76 năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024); 55  năm thành lập chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam (6/6/1969 - 6/6/2024)

Một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2023 ở Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thứ năm, 13/07/2023

6 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là hậu quả của đại dịch Covid-19 kéo dài, xung đột ở Ukraina, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, lạm phát ở mức cao, suy giảm tăng trưởng và nhu cầu tiêu dùng ở nhiều nước đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế- xã hội nói chung, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất kinh, doanh của doanh nghiệp nói riêng. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên giáo theo chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh. Đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng và ban hành 83 văn bản (trong đó: 01 chương trình, 16 kế hoạch,  04 hướng dẫn, 16 báo cáo, 32 công văn, 14 quyết định, 04 báo cáo) để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của Khối đảm bảo nghiêm túc, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” và Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK  ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025”; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm ”Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy tại chi bộ Trung tâm lịch sử lưu trữ, Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối về những nội dung cơ bản của Kết luận số 01-KL/TW và Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”, Ban Tuyên giáo và Dân vận chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu vể “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy” thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên trong Khối hưởng ứng tham gia; kết quả sau 4 tuần thi, đã có 50.768 lượt người dự thi (trung bình 12.692 lượt/tuần). Thông qua Cuộc thi tạo sức lan tỏa và cổ vũ mạnh mẽ hơn nữa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tổng kết và trao giải Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy"

Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm thực hiện, đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; định hướng thông tin tuyên truyền hàng tháng. Tập trung tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, của đất nước, của tỉnh: tuyên truyền kết quả các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), các kỳ họp Quốc hội khóa XV và các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026); kỷ niệm 80 năm ra đời ”Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943-2023);  tuyên truyền kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt gắn với Lễ hội Hoa Lư; tuần lễ Du lịch Ninh Bình 2023 “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”; các hoạt động đối ngoại, văn hóa, thể thao của Đảng, Nhà nước…. Các hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như: tuyên truyền trực quan qua băng zon, pano, khẩu hiệu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức, cộng tác viên dư luận xã hội và cộng tác viên 35 cấp Khối được kiện toàn kịp thời; thường xuyên cung cấp thông tin, đồng thời chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Công tác nắm bắt dư luận xã hội và tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm, với nhiều hình thức như hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp, thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề nhằm định hướng tư tưởng và kịp thời báo cáo với cấp ủy để có hướng xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.; duy trì nền nếp, hiệu quả công tác giao ban cộng tác viên dư luận xã hội hằng tháng.

Cùng với đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được quan tâm triển khai thực hiện. Đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên nắm tình hình và tham gia đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ của các thế lực thù địch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh; theo dõi, đấu tranh với các hoạt động chống phá trong dịp Tết cổ truyền, hoạt động kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023 và kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt gắn với Lễ hội Hoa Lư. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái,thù địch trong tình hình mới” đồng thời biểu dương, khen thưởng 07 tập thể, 08 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Các lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Khối thành lập Ban Tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2023, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Ban Tổ chức lớp; đã tổ chức mở 03 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 288 quần chúng ưu tú và 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 160 đảng viên mới đảm bảo theo kế hoạch. Tiến hành giám sát đối với 03 tổ chức, 03 cá nhân về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025”.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt III/2023

6 tháng cuối năm 2023, công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Khối xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt,  triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh và các lớp bồi dưỡng đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, kế hoạch đề ra. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình quốc tế, trong nước, các sự kiện chính trị quan trọng, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện hiệu quả Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy và sinh hoạt chính trị tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” cho công nhân, người lao động, quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Kip thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra và báo cáo, tham mưu cho cấp ủy các cấp giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh. Chủ động định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những sự kiện lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận trong các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, người lao động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 và đội ngũ cộng tác viên 35 cấp Khối; tham gia hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội./.

Phạm May                                   

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
386675

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 54

Hôm qua: 458