Main
Chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng "Hà Nội- Điện biên phủ trên không" (12/1972 - 12/2022); 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/11/1989 - 22/12/2022); 76 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022)

Công tác lãnh đạo chỉ đạo

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

Ngày 30/11/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 554-CV/ĐUK "v/v tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19- CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quỹ Mão năm 2022. Ban Biên tập Trang Thông tin đăng tải toàn bộ nội dung văn bản trên và Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư

Về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 10/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 475/UBND-VP7 về việc "tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023", Ban Biên tập đăng tải toàn bộ nội dung văn bản trên của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 07/11/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 87-KH/ĐUK về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn bản kế hoạch.

Về viêc báo cáo kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Tình ủy " Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh CCHC

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, trọng tâm công tác tháng 11/2022

Công văn về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 32- KL/TU, ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TU, ngày 05/12/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng ở cơ sở trong tình hình hiện nay"

Công văn về việc gửi đề cương thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Công văn về việc gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 09/10/2022

Công văn về việc sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công văn về việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy về " Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính" và Nghị quyết số 01- NQ/ĐUK ngày 26/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025"

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV/2022

Công văn về việc tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi viết với chủ đề "Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ"

Công văn về việc rà soát kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

Công văn về việc sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/TW, ngày 20/10/2021

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm " Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Nét đẹp văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp" năm 2022

Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23- NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, trọng tâm công tác tháng 9/2022

Thông báo về việc tổ chức giải cầu lông, quần vợt Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2022

Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7, trọng tâm công tác tháng 8/2022

Kết quả Tuần 1 Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu cải cách hành chính năm 2022

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Chỉ đạo 35 cấp Khối

Sáng ngày 20/7/2022, Ban Chỉ đạo 35 cấp Khối tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2022

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 651-QĐ/TU, ngày 19/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, trọng tâm công tác quý II năm 2022

Đảng ủy Khối tổng kết việc thực hiện Quyết định số 651-QĐ/TU và quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế số 13-QC/TU

Chiều ngày 14/4/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quyết định số 651-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (XXI) và quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế số 13-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XXII).

Ra mắt ký cam kết mô hình điểm “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính”

Chiều ngày 06/4/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính”. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ra mắt ký cam kết thực hiện mô hình điểm: Sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường

Chiều ngày 31/3/2022, Đảng ủy Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm: “Sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường”.

Ký cam kết thực hiện mô hình điểm tại Chi bộ Sở Thông tin và truyền thông Ninh Bình

Chiều ngày 30/3/2022, Chi bộ Sở Thông tin và truyền thông Ninh Bình tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm "Quản lý, điều hành và đánh giá chất lượng công việc trên môi trương số".

Hội nghị ra mắt và ký cam kết thực hiện Mô hình “Trách nhiệm, sáng tạo, đồng hành xây dựng cơ sở Hội vững mạnh giai đoạn 2022 - 2025”

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, ngày 30/3/2022, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện Mô hình “Trách nhiệm, sáng tạo, đồng hành xây dựng cơ sở Hội vững mạnh giai đoạn 2022 - 2025”.

Ký cam kết thực hiện mô hình “Văn hóa Viettinbank - hướng tới khách hàng” tại Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình

Ngày 29/3/2022, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Bình tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm “Văn hóa Viettinbank - hướng tới khách hàng”.

Ký cam kết thực hiện mô hình điểm tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình

Chiều ngày 24/3/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tổ chức chương trình ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm “Sản xuất kinh doanh khác trong Công ty Điện lực Ninh Bình”.

Xây dựng mô hình văn minh du lịch tại Khu du lịch sinh thái Tràng An trở thành điểm đến “An toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn”

Sáng ngày 23/3/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Đảng ủy Sở Du lịch tổ chức Chương trình ra mắt và ký cam kết xây dựng mô hình văn minh du lịch tại Khu du lịch sinh thái Tràng An trở thành điểm đến “An toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn”.

"Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó" - mô hình điểm có ý nghĩa thiết thực tại Đảng bộ Ngân hàng CSXH tỉnh Ninh Bình

Sáng ngày 22/3/2022, Đảng ủy Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm "Tín dụng chính sách đồng hành cùng người dân vượt khó".

Hội nghị ký cam kết thực hiện mô hình điểm tại Chi bộ Bưu điện tỉnh Ninh Bình

Chiều ngày 22/3/2022, Chi bộ Bưu điện tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình “Cải tiến quản lý Bưu gửi, hàng hóa tại Bưu điện tỉnh Ninh Bình”.

Ký cam kết thực hiện mô hình điểm tại Đảng bộ Ngân hàng No&PTNT tỉnh Ninh Bình

Chiều ngày 21/3/2022, Đảng bộ Ngân hàng No&PTNT tỉnh Ninh Bình tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm "Quầy giao dịch kiểu mẫu".

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2022, trọng tâm công tác tháng 3/2022

Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022)

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 11, trọng tâm công tác tháng 12/2021

19 điều đảng viên không được làm

Về việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại các điểm cầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Hướng dẫn xây dựng Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy năm 2021

Về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch Covid-19” trên mạng xã hội VCNet

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, trọng tâm công tác tháng 11/2021

Về việc thực hiện tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 25/10/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 287-CV/ĐUK về việc lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến nay

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2021

Phiên họp lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 18/10/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức phiên họp lần thứ 5.

Về việc tuyên truyền cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

Về việc đẩy mạnh triển khai Cuộc thi "Trắc nghiệm tìm hiểu về Chuyển đổi số trên mạng internet" năm 2021

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, trọng tâm công tác tháng 9/2021

Về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 27/8/2021, Ban Tổ chức Hội thi Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức gặp mặt các thí sinh tham gia, quán triệt, triển khai Kế hoạch số 21-KH/ĐUK, ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Chuyển đổi số trên mạng internet

Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Gửi Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7, trọng tâm công tác tháng 8/2021

Tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, trọng tâm công tác tháng 6 năm 2021

Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền và triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 09/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch số 17-KH/UBBC, ngày 04/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

V/v tổ chức đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 5/2021

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 04, trọng tâm công tác tháng 5 năm 2021

V/v đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021"

V/v đôn đốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 25/3/2021. Bam thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐUK về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-HĐPH ngày 06/4/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình về thực hiện Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" do Bộ Tư pháp tổ chức

Kế hoạch Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến ngày 15/6/2020, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình đã có 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Tháng thanh niên-tuổi trẻ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Bám sát sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy Khối và BTV Tỉnh đoàn, BTV Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2020 chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới phương thức tổ chức triển khai các hoạt động trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
128644

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 216

Hôm qua: 453